Social Media
 • Bezoek ons op Facebook

ANBI Informatie stichting Van Steen en Natuur • Stichting Van Steen en Natuur
 • RSIN nummer: 8111.44.331
 • Postadres: Meester Boutenstraat 33, 6576 DG Ooij
 • Dagelijks bestuur:
 • Voorzitter: F. Meijer
 • Secretaris/penningmeester: M.L.W.J. Willemsen
 • BELEIDSPLAN stichting van Steen en Natuur 2022-2026:

 • Doelstelling
  De stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van het project "De Ooijpolder van steenfabrikanten en natuurrecreanten", het restaureren van elementen van de steenindustrie in de Ooijpolder, het inrichten van een expositie over de steenindustrie en het verrichten van alle verdere handelingen die me het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Verwezenlijking van de doelstelling
  Om haar doelstellingen te bereiken verwerft de stichting subsidies en fondsen en genereert zij inkomsten uit de exploitatie van de zonnetreinen, die in het kader van het project "van steenfabrikanten en natuurrecreanten" zijn aangeschaft c.q. nadien zijn vervangen.

 • Werkzaamheden
  De stichting legt zich toe op het restaureren en onderhouden van elementen van de steenindustrie, het inrichten van een expositie over de steenindustrie, het aanleggen en (laten) onderhouden van een wandelknooppuntennetwerk en het exploiteren van een aantal zonnetreinen.
  Activiteiten voor de periode 2022-2026 zijn:

  • Herstel ovencomplex voormalige steenfabriek de Ooij
  • Realisering van een nieuw museum met betrekking tot de steenindustrie
  • Restauratie locomotief en kiepkarren en plaatsing bij de excavateur
  • Demontage droogloods Jonkmanshof en herplaatsing elders
  • Herstel excavateur
  • Herstel veldoven
  • Onderzoek steenoven Gendt

 • Werkzaamheden Bestuur
  Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. In haar vergadering worden telkens vaste agendapunten besproken, t.w. notulen, exploitatie diverse onderdelen van de stichting, nieuwe projecten en voortgang lopende projecten, financiën en rondvraag. Buiten de vergadering zorgt het bestuur voor de financiële administratie, het aanvragen van subsidies en fondsen, het overleg met diverse instanties en het exploiteren van de zonnetreinen.

  Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen onkosten die gemaakt zijn, worden vergoed.

 • Financieel beleid
  Om haar doelstellingen te verwezenlijken genereert de stichting inkomsten uit de exploitatie van de zonnetreinen en het verwerven van subsidies en fondsen. Het batig saldo wordt besteed aan kosten, te maken om de doelstellingen te bereiken, alsmede reserveringen voor toekomstige investeringen.
  Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvatten in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt een duidelijk inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
  Bij opheffing van de stichting gaat een eventueel batig saldo naar een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de stichting Van Steen en Natuur.

Aldus vastgesteld d.d. 8 april 2024
De voorzitter,de secretaris,
F. MeijerM.L.W.J. Willemsen

 • Jaarverslagen